Gedragscode

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers Licht en Lucht TVB

 

Veel grenzen in het contact tussen medewerkers en deelnemers aan het kamp (individueel ook: “het kind” en gezamenlijk: “de kinderen”) zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is betrokkenheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en kinderen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

 

 

Naast kinderen in de basisschoolleeftijd die deelnemen aan het kamp, kent het kamp ook Kampassistenten jonger dan 18 jaar. Ook al vervullen zij een begeleidersrol en is deze Gedragscode op hen onverkort van toepassing, zij zijn net zo goed kind als de deelnemers en overal waar in deze gedragscode over “het kind” of “de kinderen” wordt gesproken, worden ook zij bedoeld.

 

In art. 249 van het Wetboek van Strafrecht staat: Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie. Daarnaast is iedere vorm van seksuele toenadering met jeugdigen beneden de 16 jaar verboden (Wetboek van Strafrecht: artikel 244, 245, 247, 248a, 249). Het maken van afbeeldingen van seksuele gedragingen van iemand die nog geen 18 jaar is, is ook verboden (Wetboek van Strafrecht: artikel 240b).

 

Daarom hebben wij als Stichting Licht en Lucht afd. Thomas-Vredes-Buitenveldert voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger of stagiair(e), kortom: als begeleider, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode in zult handelen.

 

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het kind zich veilig en gerespecteerd voelt. 

2. De begeleider onthoudt zich ervan het kind te bejegenen op een wijze die het kind in zijn waardigheid aantast. 

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van het kind dan functioneel noodzakelijk is. De begeleider ontvangt het kind niet bij hem of haar thuis. 

4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van het kind. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en het kind tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

5. De begeleider mag het kind niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 

6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, instructiebijeenkomsten, het kamp en de reis er naartoe zeer terughoudend en met respect omgaan met kinderen en de ruimtes waarin zij zich bevinden. 

7. De begeleider heeft de plicht het kind naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij het kind is betrokken, wordt nageleefd. 

8.Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen. 

9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon. 

 

  1.  

Overtreding van deze code leidt tot de tucht- of klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een medewerker wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik van een (of meerdere) kind(eren) zal het bestuur politie/justitie inschakelen.

Deze gedragscode is 11 januari 2012 vastgesteld door het bestuur van de Stichting Licht en Lucht afd. Thomas-Vredes-Buitenveldert.